pianista R. Pohl a sopranistka M. Reichelová

pianistarpohlasopranistkamreichelov.jpg