9. 8. 2017 - Foyer Sanatoria Priessnitz Jeseník lázně

foto: Václav Dvořák ml.

asistentkyzlevaluciemaljitkabrachtlov_small.jpg vpeduvpravozvukajaromrstank_small.jpg dticobyhvzdikyzlevajezerskvtekdvok_small.jpg zlevaelikaferenkovvtekdvok_small.jpg michaelazajmipatronkaprojektusjakubemrouskemaprovedenvodnskladbyriesprvcvdoprovoduhvzdiekzpravaamlkajezerskelikaferenkovvtekdvok_small.jpg
michaelazajmipatronkaprojektusjakubemrouskemaprovedenvodnskladbyriesprvcvdoprovoduhvzdiekzpravaamlkajezerskelikaferenkovvtekdvok2_small.jpg slistkandprahamichaelazajmicobyhvzdaaamlkajezerskcobyhvzdika_small.jpg michaelazajmindprahajakubrousekmoravskdivadloolomoucaprovedenriesprvcvlastimilalejskavodnskladbaoperyslskou_small.jpg michaelazajmindprahajakubrousekmoravskdivadloolomoucaprovedenriesprvcvlastimilalejskavodnskladbaoperyslskou2_small.jpg zlevavdvokeferenkovmzajmiajezerskjrousek_small.jpg
pohleddozaplnnhofoyersanatoriapriessnitz_small.jpg zlevaprofesorkavralejskovpijmkyticikvtzrukoueditelezujesenktomeuhle_small.jpg zpravajanahrubajihrubklavrbrnoadoprovodkvartetuzoperyrigolettogiuseppeverdiho_small.jpg michaelazajmivkvartetuzoperyrigoletto_small.jpg michaelazajmiajakubrousekvkvartetuzoperyrigoletto_small.jpg
alenaajankuerovivkvartetuzoperyrigoletto_small.jpg zlevaalenakuerovjankueramichaelazajmiajakubrousek_small.jpg michaelazajmiajakubrousekvkvartetuzoperyrigoletto2_small.jpg zlevaalenakuerovjankueramichaelazajmiajakubrousek2_small.jpg zlevaalenakuerovjankueramichaelazajmiajakubrousek3_small.jpg
michaelazajmiariedalilyzoperysamsonadalila_small.jpg michaelazajmiariedalilyzoperysamsonadalila2_small.jpg michaelazajmiariedalilyzoperysamsonadalila3_small.jpg michaelazajmiariedalilyzoperysamsonadalila4_small.jpg duetsamsonaadalilymichaelazajmiajakubrousek_small.jpg
duetsamsonaadalilymichaelazajmiajakubrousek2_small.jpg alenakuerovsoprncobymaenkabsmetanaprodannevsta_small.jpg alenakuerovsoprncobymaenkaajakubrousekcobyjenkbsmetanaprodannevsta_small.jpg alenakuerovsoprncobymaenkabsmetanaprodannevsta2_small.jpg alenakuerovsoprncobymaenkaajakubrousekcobyjenkbsmetanaprodannevsta2_small.jpg
alenakuerovsoprncobymaenkaajakubrousekcobyjenkbsmetanaprodannevsta3_small.jpg alenakuerovsoprncobymaenkabsmetanaprodannevsta3_small.jpg alenakuerovsoprncobymaenkaajakubrousekcobyjenkbsmetanaprodannevsta4_small.jpg alenakuerovsoprncobymaenkaajakubrousekcobyjenkbsmetanaprodannevsta5_small.jpg alenakuerovsoprncobymaenkaajakubrousekcobyjenkbsmetanaprodannevsta6_small.jpg
akuerovajrousekduetvrnmilovn_small.jpg akuerovajrousekduetvrnmilovn2_small.jpg akuerovajrousekduetvrnmilovn3_small.jpg janahrubcobykorepetitortohonejlephozoperyprodannevsta_small.jpg jankueracobykecal_small.jpg
jankueracobykecal2_small.jpg jankueracobykecal3_small.jpg jakubrousekcobyjenk_small.jpg duetjenkaakecalaznmjednudvkutamdukty_small.jpg duetjenkaakecalaznmjednudvkutamdukty2_small.jpg
duetjenkaakecalaznmjednudvkutamdukty3_small.jpg jankueracobykecal4_small.jpg klavristjanaajihrub_small.jpg jakubrousekcobyjenk2_small.jpg klavristjanaajihrub2_small.jpg
jankueracobykecal5_small.jpg jakubrousekcobyjenk3_small.jpg duetjenkaakecalaznmjednudvkutamdukty4_small.jpg zvrenpedstaveninkujcchzlevamodertorkajarmilapohlovaslistalenaajankuerovi_small.jpg zvrenpedstaveninkujcchpatronkaprojektuhvzdyahvzdikymichaelazajmiahvzdikyzlevaelikaferenkovamlkajezerskavpravovtekdvok_small.jpg
zvrenpedstaveninkujcch_small.jpg inkujcoperyslskou_small.jpg michaelazajmislistkandprahaapatronkahvzdahvzdiek_small.jpg zlevaalenaajankuerovamichaelazajmisdtmicobyhvzdikami_small.jpg sboridsoperynabuccozlevaalenakuerovjankuerajakubrousekmzajmiakulturnpllasfrantieksurmk_small.jpg
prvnpvecksborjesenvprovedensboruidzoperynabucco_small.jpg druhstpveckhosborujesenvprovedensboruidzoperynabuccodruhzlevavedoucsborujesenkarelpajermartakozkovpomohlasnastudovnmsboruidpveckmusboru_small.jpg pohlednaspolenprovedensboruidpveckmsboremaslistykoncertu_small.jpg zvrendkovakaslistsprofvroulejskovoudtmiapveckmsboremjesen_small.jpg pdavekkvartetlibiamozoperylatraviatavprovedenslisthudebnhoodpoledne_small.jpg
pdavekkvartetlibiamozoperylatraviatavprovedenslisthudebnhoodpoledne2_small.jpg pdavekkvartetlibiamozoperylatraviatavprovedenslisthudebnhoodpoledne3_small.jpg pdavekkvartetlibiamozoperylatraviatavprovedenslisthudebnhoodpoledne4_small.jpg operaslskouinkujc_small.jpg operaslskouinkujc2_small.jpg